БЪРЗА поръчка на телефон 089 476 0396

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашите данни

 Ние от Капри Шансе ЕООД , ЕИК 206317205, със седалище и адрес на управление в гр. Перник ул. Калинин бл.10 вх.Б ет.2 ап.5 , сме администратор на Вашите лични данни, които ние обработваме във връзка с регистрацията Ви и извършването на поръчки и покупки на книги и други продукти, предлагани за продажба в нашата електронна книжарница, достъпна на адрес www.argusart.bg , както и в нейните мобилни версии и приложения.

 С каква цел  и на какво основание обработваме Вашите лични данни?

1. Данни, обработвани за целите на създаването и управлението на профил в  сайта www.argusart.bg

Създаването на профил в електронната книжарница на адрес www.argusart.bg  е възможно, след като попълните регистрационна форма, която съдържа задължителни полета. Личните данни, които попълвате за целите на създаване на профил в електронната ни книжарница, включват Вашето име и фамилия, имейл адрес и IP адрес, както и парола за достъп до Вашия профил.  

Ние събираме тези лични данни, за да можем да Ви идентифицираме и за да можете да извършвате по-лесно и бързо поръчки и покупки .

Ние също така можем да обработваме определени Ваши лични данни за целите на управление на създадения от Вас профил в сайта  - например за да Ви изпратим съобщение за успешна регистрация на профил, информация за възстановяване на забравена парола и други подобни информационни съобщения.

Създаването на профил чрез попълването на регистрационната форма е изцяло доброволно. Ако не желаете да ни предоставите личните данни, необходими за Вашата регистрация, можете да извършвате поръчки и покупки  като гост – тоест без да регистрирате профил.

Вашите лични данни, предоставени при регистрирането на профил в електронната ни книжарница, ще бъдат съхранявани от нас за целия период на поддържане на Вашата регистрация на сайта www.argusart.bg

2. Данни, обработвани при поръчка и покупка на продукти

Като регистриран потребител в сайта  Вие имате възможност да закупувате предлаганите от нас продукти. При извършване на поръчки и покупки ние обработваме и допълнителна информация, включваща Вашия пощенски адрес за доставка, адрес за плащане, телефонен номер, данни за банкова сметка (при плащане по банков път).

Основанието, на което обработваме тези данни, е именно сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на избрания от Вас  продукт.

Личните Ви данни относно извършените от Вас покупки от сайта, включително идентификационните Ви данни, които са необходими да изпълним нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводно законодателство, както и с цел защита при евентуални правни спорове, могат да бъдат съхранявани за максималния срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство.

3. Лични данни, обработвани с цел спазване на наши законови задължения

Така например, може да обработваме Ваши лични данни за целите на издаване на фактура и спазване на задълженията ни като доставчик. Освен това съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство ние сме задължени да осчетоводим издадената фактура и да я отразим в нашите счетоводни и данъчни регистри.

Вашите данни могат да се обработват и за изпълнение на наши задължения съгласно приложимото потребителско право – например при предявяване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстановяване на тяхната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни.

4. Данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, публикуване на коментари и други изявления до нас

Вие можете да ни изпращате въпроси и да публикувате коментари за нашите продукти по най-различни начини – например чрез попълване на формата за контакт в секцията за контакт на нашия Интернет сайт на адрес  www.argusart.bg , чрез профила си , чрез публикуването на коментар в секцията с описание и информация за даден продукт, както и чрез нашите профили и фен страници в социалните мрежи. За да можем да Ви идентифицираме и да ви изпратим нашия отговор или да публикуваме Вашия коментар, ние обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт.

Попълването на формата за контакт, изпращането до нас и публикуването от Вас на въпроси, запитвания и коментари е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да отправите запитването си до нас. Всички останали функционалности на Интернет сайта .

6. Данни, събирани чрез „бисквитки”

Ние можем да анализираме използването на Интернет сайта www.argusart.bg  чрез „бисквитки”, посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до www.argusart.bg  (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате сайта. Ние не събираме вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от www.argusart.bg , или до друга информация, която не е описана в настоящата Политика.

7. Данни, обработвани за целите на наши легитимни интереси

Ние можем да обработваме Ваши идентификационни данни, данни за извършени от Вас поръчки и покупки чрез електронния ни магазин, данни за извършени от Вас плащания, данни за изпратени от Вас въпроси, оплаквания и други подобни, за да можем да се защитим в случай на предявени от Вас правни претенции срещу нас.

Ние ще обработваме тези лични данни само ако пред нашия легитимен интерес нямат преимущество Ваши интереси, основни прави и свободи, които изискват защита на личните данни.

Основанието за обработване на данните Ви е защитата на нашия легитимен интерес да се защитим при евентуални правни претенции във връзка с извършени покупки от нашият сайт, както и да поддържаме база данни с данни на нашите клиенти с цел лесно и бързо издаване на фактури .

Данните, обработвани с цел защита от правни претенции ще бъдат съхранявани от нас до изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на правни претенции съгласно Закона за задълженията и договорите.

На кого можем да разкрием Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни като самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Ние разкриваме на тези получатели само тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Освен това, когато разкриваме данните Ви на обработващи личните данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че Вашите данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че обработващият личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на платежни услуги, които ще обработват плащането Ви за закупените от нас продукти, и доставчици на куриерски услуги, които ще Ви доставят закупените продукти.

Също така, можем да разкрием част от данните Ви на наши доставчици на счетоводни услуги за целите на отразяването на издадените фактури и други счетоводни документи в счетоводните ни регистри. Ограничена част от данните Ви може да бъдат разкрита и на доставчици на ИТ и хостинг услуги.

При поискване от държавни органи по реда на приложимото законодателство (например НАП, Комисията за защита на потребителите, съдилища и други) за нас може да възникне законово задължение да разкрием Ваши лични данни на тези публични органи.

Какви са Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни?

Право на достъп

Имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични и ако това е така, да получите достъп до тези данни и информация относно целите на обработване, сроковете и получателите на лични данни. Ние ще Ви осигурим безплатен достъп до Вашите данни, а при поискване от Вас ще Ви предоставим и копие от данните.

Право на коригиране

Имате право да поискате корекция на неточност в личните Ви данни или допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате да изтрием свързани с Вас лични данни, които повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или по отношение на които сте оттеглили своето съгласие за обработване или сте упражнили правото си на възражение срещу обработването. При определени законово уредени случаи можем да откажем да заличим личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването

В определени случаи можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор.

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, ние ще прекратим използването им за целите на директния маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е налице нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Контакт с нас

Можете да се свържете с нас по всички въпроси относно обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с упражняването на Вашите права, описани в настоящата Политика, по един от следните начини:

По пощата – на адрес: гр.Перник,ул. Калинин бл.10 вх.Б ет.2 ап.5

По имейл – на следния имейл адрес: shop@argusart.bg

На телефон: 0894760396

Чрез контактната форма на нашия уебсайт – на адрес : https://www.argusart.bg/index.php?route=information/contact

За да упражните Вашите права, свързани със защитата на личните данни, е достатъчно да ни изпратите изявление, което следва да съдържа най-малко:

  • Вашето име, адрес и други идентификационни данни, които да ни позволят да Ви идентифицираме по еднозначен начин;
  • Описание на искането Ви;
  • Предпочитана форма на комуникация.